businessSystemQbill

Rejestracja

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG SYSTEMU Qbill

1. TERMINY I DEFINICJE
1.1. System – usługa oprogramowania.
1.2. Program – oprogramowanie komputerowe, które jest wyłączną własnością Kontrahenta, znajdujące się w internecie pod adresem www.qbill.pl i przeznaczone dla prowadzenia samodzielnej podstawowej księgowości.
1.3. Aktualizacja programu – oprogramowanie komputerowe, zmieniające, zastępujące i/lub uzupełniające Program i/lub jego elementy. Wszystkie aktualizacje programu są integralnymi częściami całości.
1.4. Oficjalna strona Systemu — strona, na której znajduje się System, pakiety, warunki i inne informacje potrzebne do działania.
1.5. Strona rejestracyjna — strona internetowa z adresem www.qbill.pl, służąca do wpisywania wymaganych danych podczas rejestracji użytkownika.
1.6. Akceptacja warunków użytkowania — pełna i bezwarunkowa akceptacja niniejszych Warunków przez dopełnienie wszystkich czynności wskazanych w punkcie 2.2.
1.7.Usługa — jest to usługa udzielana Klientowi poprzez System online.
1.8.Konsultacja — doradzanie klientowi na temat możliwości systemu.
1.9.Pakiet — zestaw oprogramowania, dostępnego w Systemie.
1.10. Narzędzia funkcjonalne — zestaw narzędzi.
1.11. Baza danych — informacje wprowadzane do Systemu przez klienta.
1.12. Czas trwania użytkowania — jest to okres 30 dni, w którym Klient korzysta z wybranego pakietu.
1.13. Opłata abonamentowa — opłata pobierana za okres korzystania z danej usługi.
1.14. Kontrahent — osoba prawna posiadająca całość praw do Systemu.
1.15. Klient — podmiot prawny lub osoba fizyczna zarejestrowana w Systemie.
1.16. Strony — Kontrahent i Klient.
1.17. Użytkownik — osoba, której Klient umożliwił korzystania z Systemu.
1.18. Login i hasło — informacje wprowadzone przez Klienta w celach bezpieczeństwa.

2. PRAWO DO UŻYTKOWANIA
2.1. Klient ma zapewnione niewyłączne prawo do korzystania z Systemu na podstawie wybranego pakietu.
2.2. Potwierdzenia otrzymania opłaty abonamentowej na konto rozliczeniowe Kontrahenta jest bezwarunkowym potwierdzeniem przyjęcia Warunków użytkowania i wyrażeniem całkowitej z nimi zgody.

3. ŚWIADCZENIE USŁUG
3.1. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z usługami świadczonymi przez System, ich cennikiem na oficjalnej stronie Systemu.
3.2. Klient ponosi odpowiedzialność jedynie za informacje wprowadzone do Systemu, za korzystanie z loginu i hasła.
3.3. Działania wykonywane za pomocą Systemu z użyciem danych zarejestrowanych przez Klienta, są uważane za działania Klienta.
3.4. Działania wykonywane za pomocą Systemu z użyciem danych zarejestrowanych przez Użytkownika, są uważane za działania Użytkownika.
3.5. Kontrahent nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione wejście do Systemu przez osoby trzecie z pomocą zarejestrowanych danych Klienta i Użytkownika.
3.6. Klient, Użytkownik wyrażają zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji o Systemie. Klient, Użytkownik mają prawo nie wyrazić zgody na otrzymywanie informacji.

4. PRAWA I OBOWIĄZKI KONTRAHENTA
4.1. Kontrahent zobowiązuje się:
4.1.1. Świadczyć usługi na rzecz Klienta zgodnie z ich opisem, zawartym na oficjalnej stronie;
4.1.2. Umożliwiać Klientowi dostęp do usług nie później niż na trzeci dzień roboczy od otrzymania płatności;
4.1.3. Zapewnić Klientowi dostęp do narzędzi funkcjonalnych, które wchodzą w skład wybranego przez Klienta pakietu.
4.1.4. Zapewnić sprawne funkcjonowanie Systemu. Kontrahent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości korzystania z Systemu przez użytkownika z przyczyn niezależnych od Kontrahenta;
4.1.5. Zapewnić bezpieczeństwo, integralność i poufność danych Klienta;
4.1.6. W przypadku braku środków na koncie Klienta, przechowywać bazę danych Klienta w ciągu jednego miesiąca, jeżeli Strony nie ustaliły inaczej. Po upływie danego okresu Kontrahent zobowiązuje się usunąć bazę danych Klienta przy całkowitej utracie informacji, nie ponosząc z tego tytułu konsekwencji prawnych;
4.1.7. Zapewnić dostosowanie poprawek i zmian w Systemie zgodnie z obowiązującymi ustawowymi wymogami, jeżeli wymogi te mają bezpośredni wpływ na proces przetwarzania i wyprowadzania danych systemowych.
4.1.8. Nie ujawniać informacji o Kliencie osobom trzecim, za wyjątkiem organów ścigania i sądowych, podlegającym obowiązującym przepisom prawa.
4.2. Kontrahent nie udziela konsultacji odnośnie krajowych standardów rachunkowości, przygotowania dokumentów sądowych, umów.
4.3. Kontrahent nie udziela komentarza na temat obowiązującego prawodawstwa.
4.4. Kontrahent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w życie obowiązującego prawodawstwa w jakiejkolwiek formie, nie będącej w sprzeczności z obowiązującym ustawodawstwem.
4.5. Kontrahent nie bierze odpowiedzialności za niewykwalifikowaną pracę Klienta i Użytkownika w Systemie.
4.6. Kontrahent nie zapewnia dokumentacji technicznej Systemu.
4.7. Kontrahent ma prawo:
4.7.1. Zablokować dostęp Klienta do systemu, jeżeli Klient przedstawił fałszywe informacje w formularzu rejestracyjnym, a także nie wprowadza niezbędnych zmian zgodnie z obowiązującym prawodawstwem;
4.7.2. Jednostronnie wprowadzać zmiany w Systemie, związane ze zmianą w technologii przetwarzania informacji, korektą wykrytych błędów oraz ulepszeniem Systemu (skrócenie czasu odpowiedzi systemu na działania użytkownika, redukcja czasu przetwarzania informacji, ulepszenie kontroli błędów, poszerzenie funkcjonalności, zwiększenie łatwości obsługi Systemu, itd.);
4.7.3. Przechowywać informacje na serwerze w chmurze;
4.7.4. Zaprzestać tymczasowo świadczenie usług na rzecz Klienta z powodu problemów technicznych, technologicznych lub takich, które uniemożliwiają świadczenie usług, na czas rozwiązania takich problemów;
4.7.5. Ograniczyć, zatrzymać dostęp Klienta do Systemu w przypadku zadłużenie finansowego Klienta w stosunku do Kontrahenta.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA
5.1. Klient zobowiązuje się:
5.1.2. Zapoznać się z systemem i upewnić się, że System spełnia wymagania Klienta;
5.1.3. Używać systemu dla działalności, która nie jest sprzeczna z obowiązującym prawodawstwem;
5.1.4. Przedstawić w formularzu rejestracyjnym prawdziwe, rzetelne i kompletne informacje, aktualizować takież informacje. W przeciwnym razie Kontrahent ma prawo zastosować punkt 4.7.1.
5.1.5. Płacić za usługi Kontrahenta według uzgodnionych warunków, znajdujących się w punkcie 6 ;
5.2. Klient, Użytkownik nie ma prawa przekazywać swoich praw osobom trzecim.
5.3. Klient ma prawo:
5.3.1. Zmieniać pakiet według swoich upodobań;
5.3.2. Zrezygnować z usług Kontrahenta, uprzedzając Kontrahenta w formie elektronicznej z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

6. CENNIK I ZASADY PŁATNOŚCI
6.1. Kwota opłaty abonamentowej powinna być zgodna z ceną właściwego pakietu, wybranego przez Klienta. Ceny pakietów są opublikowane na oficjalnej stronie Systemu.
6.2. Kwota opłaty abonamentowej za zamówiony pakiet nie zależy od rzeczywistego wykorzystanie usługi przez Użytkownika i używanego zestawu narzędzi funkcjonalnych w zamówionym pakiecie.
6.3. Opłata abonamentowa powinna być naliczana co 30 (trzydzieści) dni.
6.4. Płatność za usługę powinna być wykonywana w całości, nie później niż na trzy dni przed rozpoczęciem kolejnego okresu korzystania z Usługi.
6.5. Opłata jest wykonywana na podstawie faktury przedstawionej Klientowi przez Kontrahenta. Klient ma prawo do wpłacenia zaliczki za usługę. Na podstawie otrzymanej zaliczki Kontrahent powinien przedstawić Klientowi fakturę.
6.6. Opłata za usługę powinna być pobierana miesięcznie, kwartalnie, rocznie na wniosek elektroniczny Klienta.
6.7. Opłata powinna być wykonana przelewem z pomocą bezpośredniego przelewu bankowego lub płatności kartą. Kontrahent nie dokonuje jakichkolwiek transakcji gotówkowych.
6.8. W przypadku opóźnienia płatności Kontrahent ma prawo zastosować punkt 4.7.4.
6.9. Kontrahent powinien mieć prawo do jednostronnego zweryfikowania cen za świadczone usługi, informując o tym Klienta co najmniej miesiąc wcześniej i publikując odpowiednie informacje na oficjalnej stronie internetowej. W przypadku, gdy Klient uiścił opłatę za kwartał, rok, Kontrahent nie ma prawa zmieniać ceny usługi w ciągu całego okresu przedpłaconego przez Klienta.
6.10. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy na świadczenie usług, Kontrahent powinien dokonać zwrot zaliczki wpłaconej przez Klienta, na wniosek tego ostatniego. Stawka niewykorzystanej zaliczki podlegającej zwrotowi powinna zostać wyliczona z zaliczki, po odjęciu kosztu faktycznie świadczonych Usług i rzeczywistych kosztów poniesionych przez Kontrahenta, na podstawie 30-dniowego okresu użytkowania. Zwrot środków pieniężnych powinien być wykonany tylko za pośrednictwem przelewu bankowego. Nie ma możliwości wykonania jakiegokolwiek zwrotu środków na rzecz osoby trzeciej na życzenie Klienta.

7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
7.1. Klient powinien powierzyć przetwarzanie danych osobowych Kontrahentowi wraz ze zgodą osoby, której dane dotyczą, o ile obowiązujące prawo nie stanowi inaczej.
7.1.1. Kontrahent, przetwarzający dane osobowe zgodnie z instrukcjami Klienta, powinien być zobowiązanych do przestrzegania zasad i przepisów przetwarzania danych osobowych, przewidzianych przez właściwe prawodawstwo.
7.1.2. Kontrahent przetwarza dane osobowe w odniesieniu do zbierania, ewidencjonowania, gromadzenia, przechowywania, blokowania i innych czynności wymaganych dla działania Systemu.
7.2. Kontrahent zobowiązuje się do utrzymywania poufności danych osobowych i zapewnia bezpieczne przetwarzanie informacji osobowych oraz ochronę przetwarzania danych osobowych zgodnie z właściwym obowiązującym prawodawstwem.
7.3. Kontrahent, przetwarzający dane osobowe zgodnie z instrukcjami Klienta, nie jest zobowiązany do otrzymania zgody podmiotu danych osobowych na przetwarzanie jego danych osobowych.
7.4. Odpowiedzialność przed podmiotem danych osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych ponosi Klient.

8. POUFNOŚĆ
8.1. Strony gwarantują zachowanie poufności danych osobowych, tajemnicy handlowej, bankowej i innego rodzaju tajemnic, chyba że obowiązujące prawodawstwo stanowi inaczej.
8.2. Strony zapewniają zachowanie poufności dokumentów, informacji, wiedzy i doświadczenia nabytego podczas pracy w Systemie.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
9.1. Kontrahent może tymczasowo zawiesić świadczenie usług ze względu na opóźnienie w płatności Klienta. Świadczenie usługi zostaje wznowione w ciągu trzech dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia o likwidacji zadłużenia.
9.2. W przypadku braku możliwości technicznych potrzebnych, aby kontynuować świadczenie usług na rzecz Klienta, Kontrahent jest zobowiązany powiadomić klienta w ciągu 30 dni kalendarzowych przed planowanym terminem zakończenia świadczenia usług.
9.3. Kontrahent w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Klienta w związku z omyłkowymi działaniami swoich Użytkowników, jak również nieuprawnionego korzystania z Systemu przez osoby trzecie z wykorzystaniem danych rejestracyjnych Klienta i/lub Użytkownika.
9.4. Kontrahent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku braku możliwości dostępu Klienta do Systemu, jeżeli awaria dostępu wystąpiła z winy dostawcy usług internetowych.

10. FORCE MAJEURE (SIŁA WYŻSZA)
10.1. Zarówno Kontrahent, jak i Klient nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za naruszenie Warunków użytkowania, jakiekolwiek opóźnienia, braki w świadczeniu usług lub wadliwy sprzęt i/lub oprogramowanie, które są bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przez okoliczności, które są od nich niezależne, a mianowicie: klęski żywiołowe, strajki, akty wojny, ataki DDoS lub blokujące działania władz.
10.2. W przypadku działania siły wyższej, Kontrahent i Klient podejmą wszelkie możliwe działania mające na celu wyeliminowanie skutków tych okoliczności.

11. WARUNKI SPECJALNE
11.1. Informacje wprowadzone do systemu przez Klienta są jego własnością, a także są chronione przed nieautoryzowanym użyciem zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem.
11.2. Spory rozwiązywane są na drodze porozumienia Stron. Jeżeli Stronom nie udaje się osiągnąć porozumienia, spór rozstrzygany jest za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Harju (Estonia).
11.3. Okres przedawnienia wymogów wynikających z niniejszych warunków wynosi rok czasu.